Projekt „Czuję się dobrze, bo jem mądrze”

 

W ramach realizacji projektu „Czuję się dobrze, bo jem mądrze” realizowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Izabelin na uroczystość otwierającą projekt. 
6 grudnia od godziny 18 do 20 w Centrum Kultury Izabelin będzie można zapoznać się z informacjami i działaniami związanymi z projektem, skosztować pysznych „zdrowych” słodyczy przyrządzanych przez dzieci. Dodatkowo zachęcamy do udziału w wykładzie tematycznym oraz quizie z nagrodami. 
Serdecznie zapraszamy 

Konferencja otwierająca projekt "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"

 


Projekt Norweski

Projekt „Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin”

Gmina Izabelin wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. oraz Holistic Nutrition Borkowska Clinic uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin”

Projekt jest współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, ze środków finansowych Programu Edukacja

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego: opracowanie i wdrożenie zmodyfikowanego programu nauczania o treści związane ze zdrowym odżywianiem, realizację warsztatowych zajęć dodatkowych dla uczniów z tego obszaru, oraz szkoleń dla nauczycieli. Projekt przyczyni się również do promowania zdrowego stylu życia, budowania świadomości zdrowego odżywiania oraz zwiększenie jakości oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Celem jest także opracowanie, przy współpracy międzynarodowej, rezultatów w postaci programu nauczania oraz scenariuszy zajęć i wydanie podręcznika, który będzie promowany i upowszechniany publicznie, aby mógł być wykorzystany w innych placówkach edukacyjnych. W ramach projektu zrealizowane zostaną 2 wydarzenia upowszechniające, 5 spotkań projektowych, 1 rodzaj szkoleń – dla nauczycieli. Rezultatem projektu będą dwa podręczniki, opracowane w wersji elektronicznej i drukowanej. Oba rezultaty zostaną nieodpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i będą mogły być wykorzystywane przez placówki edukacyjne w Polsce.

Wartość projektu: 98 175,00 EUR
Wysokość dofinansowania: 98 175,00 EUR
Termin realizacji projektu: 01.09.2022-30.04.2024

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Izabelin Municipality, together with Training and Consulting Group Europlus Sp. z o.o. and Holistic Nutrition Borkowska Clinic, has received funding for the project „I feel good because I eat smart. Comprehensive healthy nutrition program in Izabelin Municipality”.

The project is co-financed under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the EEA Financial Mechanism 2014-2021, with funding from the Education Program.

The aim of the project is to increase the knowledge and competence of students of Izabelin Elementary School in the field of proper and conscious nutrition through the implementation of a comprehensive program including: the development and implementation of a modified curriculum with content related to healthy eating, the implementation of additional workshop classes for students in this area, and training for teachers. The project will also contribute to promoting healthy lifestyles, building awareness of healthy eating, and increasing the quality and expansion of the school’s educational offer. The goal is also to develop, with international cooperation, the results in the form of a curriculum and lesson plans, and publish a textbook that will be promoted and disseminated to the public for use in other educational institutions. The project will include 2 dissemination events, 5 project meetings, 1 type of training – for teachers. The result of the project will be two textbooks, developed in electronic and printed versions. Both results will be made available free of charge to all interested parties and can be used by educational institutions in Poland.

Value of the project: EUR 98,175.00
Amount of funding: 98 175,00 EUR
Project implementation date: 01.09.2022-30.04.2024

Working together for a green, competitive and inclusive Europe